Словарь украинского языка / Словник української мови
Упорядкував Борис ГРІНЧЕНКО

АД. = Историческія пѣсни малорусскаго народа съ объясненіями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Томы I и II (1-й вып.). К. 1874, 1875.

Алв. = Вовкулака, Украинське повирье, розказ в стихах Стефана Александрова (Южный Русскій Зборникъ А. Метлинскаго). X. 1848. Авторъ — священникъ Изюмскаго у. Харьк. г. и писалъ языкомъ своего села съ примѣсью русскихъ выраженій.

Анн. = Ботаническій словарь... Составилъ Н. Анненковъ. Новое испр., пополн. и разшир. изданіе. Спб. 1878.

Аф. = Словарь малорусскаго нарѣчія. Собраніе сочиненій А. С. Афанасьева (Чужбинскаго). Подъ ред. П. В. Быкова. Томъ IX. Спб. 1892.

Бал. = Українські пісні. Видані коштомъ О. С. Балліноі. Спб. 1863.

Башт. = Украинство на литературныхъ позвахъ зъ Московщиною. Написавъ И. Баштовый. Л. 1891.

Бор. = Байки й прибаютки Левка Боровиковського. К. 1852.

Браун. = А. Браунеръ. Замѣтки о рыболовствѣ на р. Днѣстрѣ и Днѣстровскомъ лиманѣ въ предѣлахъ Одесскаго у. Оттискъ изъ «Сборника Херс. Земства».

Вас. = В. И. Василенко. Этнографическіе матеріалы, собранные по Полтавской губ. Опытъ толковаго словаря народной технической терминологіи по Полтавской губ. Отдѣлъ I-й, II-й и III-й. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и земледѣліе, народныя поговорки и изреченія. (Въ т. 13-мъ «Сборника Харьковскаго Историко-Филолог. Общества». X. 1902).

Вх. Зн. = Знадоби до словаря южноруского. Написав Иван Верхратский. І. Л. 1877. Былъ только первый выпускъ. Слова преимущественно изъ Галиціи и немного изъ Буковины и Угор. Руси.

Вх. Лем. = «Словарець», приложенный къ книгѣ И. Верхратскаго: «Про говор галицких лемків». Л. 1902.

Вх. Пч. = Початки до уложеня номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі... Написавъ Иванъ Верхратський. I и II. Л. 1864, 1869.

Вх. Уг. = «Словарець», приложенный къ статьѣ И. Верхратскаго: «Знадоби для пізнання угорскоруских говорів». (Записки Наукового Товариства імені Шевченка, т. XLV, 1902).

Г. Барв. = Ганна Барвинокъ (О. М. Кулишева). Оповидання зъ народнихъ устъ. Зъ портретомъ авторкы й зъ передмовою Б. Гринченка. К. 1902. Слова выписаны только изъ однихъ разсказовъ Г. Б.

Гліб. = Байки Леонида Глибова. К. 1904.

Гн. = Галицько-руські народні леґенди. Зібрав Володимир Гнатюк. Тт. I и II. Л. 1902. (XII и XIII томъ «Етноґрафічного збірника» «Наук. Товар. ім. Шевч.»)

Гол. = Народныя пѣсни галицкой и угорской Руси, собранныя Я. О. Головацкимъ... Изд. Императорскаго О-ва Исторіи и Древн. Россійскихъ. М. 1878. Въ четырехъ книгахъ, которыя обозначаются въ словарѣ римскими цифрами.

Гол. Од. = О народной одеждѣ и убранствѣ Русиновъ или Русскихъ въ Галичинѣ и сѣверо-восточной Венгріи. Я. Ѳ. Головацкаго. Спб. 1877.

Греб. = Сочиненія Е. П. Гребенки. Томъ пятый. Спб. 1862. Стр. 315—409. Малороссійскій отдѣлъ.

Грин. = Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ... Б. Д. Гринченко. Ч. 1895, 1896, 1899. Три тома.

Дещо. = Де-що про світ Божій. Виданне четверте... К. 1882.

Драг. = Малорусскія народныя преданія и разсказы. Сводъ Михаила Драгоманова. Изд. Ю. З. Отдѣла И. Р. Геогр. О-ва. К. 1876.

ЕЗ. = Етноґрафічний збірник видає Етноґрафічна комісия Наукового Товариства імени Шевченка. Т. V. виданий під редакцією Д-ра Івана Франка. Льв., 1898. (Иные томы этого изданія см. Гн. и Фр.). Мѣстности записей: стр. 1—24 преимущ. Кубанск. область, Отчасти Воронежск. г., 24—40 — Галиція, 42—72 — Гуцульщина, 73—75 — Тернопольск. у. въ Галиціи, 77—98 — Стрыйскій у. въ Галиц., 99—105 — Залуче надъ Збручемъ въ Галиц., 106—110 — Жидачевск. у. въ Галиц., 111—116—Галиція, 117—120—изъ записей Бодянскаго, 121—140 — Галиція, 141—159 — Буковина и Галиція, 161—233 — Галиція.

Єв. (Єв. Мт., —Мр., —Л., —I.) = Святе письмо нового завіту... Переклали вкупі П. А. Куліш и д-р И. П. Пулюй. Л. 1880. Римскія цифры обозначаютъ главы, арабскія — стихи. Нѣкоторыя цитаты сдѣланы по вѣнскому (1871) изданію четвероевангелія и не сравнены съ изданіемъ 1880 г.

Еф. = Сборникъ малороссійскихъ заклинаній. Составилъ П. Ефименко. Изд. И. О-ва Ист. и Древн. Росс. М. 1874.

Желех. = Малоруско-нїмецкий словарь. Уложили Е. Желеховскій и С. Недільский. Л. 1886. Два тома.

Закр. = Старосвѣтскій бандуриста. Книга третія. Словарь Малороссійскихъ идіомовъ. Составилъ Николай Закревскій. М. 1861. — Нѣсколько цитатъ изъ пѣсенъ съ отмѣткою страницъ взято нами изъ первой книги «Стар. бандуристы».

ЗОЮР. = Записки о южной Руси. Издалъ П. Кулишъ. Спб. 1856 — 1857. Два тома.

ЗЮЗО. = Записки Юго-западнаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. К. 1874—1875. Два тома.

Ив. = Игры крестьянскихъ дѣтей въ Купянскомъ уѣздѣ. Собралъ П. Ивановъ. (Съ предисл. проф. Н. Ѳ. Сумцова). X. 1889.

ІГ. = Збірникъ творівъ Іереміі Галки. [Н. И. Костомарова]. Од. 1875.

К. Бай. = П. А. Кулишъ. Байда, князь Вишневецький. Драма. Спб. 1885.

К. Гр. Кв. = Григо́рий Квітка (Основъя́ненко) и ёго́ по́вісті Сло́во на но́вий ви́ходъ Квітчинихъ по́вістей (П. Куліша). Спб. 1858.

К. Грам. = Граматка. Спб. 1857. [Кулиша].

К. Дз. = Куліш Олелькович Панько. Дзьвін. Староруські думи й сьпіви. Ж. 1893.

К. Досв. = Досвітки. Думи и поэми П. А. Куліша. Спб. 1862.

К. ДС. = Дівоче серце. Идилія П. А. Куліша. К. 1876.

К. Іов. = Иов. Пере́спів Павла́ Ратая [П. Куліша]. Л. 1869.

К. Кр. = П. А. Куліш. Крашанка русинам и полякам на великденъ 1882 року видана типом другим з додатком послісловъя. Л. 1882.

К. МБ. = П. А. Куліш. Маруся Богуславка. Поема. (Літературно-науковий Вістник, 1899, кн. X, XI, ХII; 1901, кн. II и III). — Въ ссылкахъ римскія цифры — номера журнала, арабскія — страницы.

К. МХ. = П. А. Куліш. Магомет и Хадиза. Поема. Л. 1883.

К. Оп. = П. О. Кулишъ. Оповидання. Зъ переднимъ словомъ М. Чернявського. Бахмутъ 1900.

К. ПС. = Кулишъ О. П. Драмована трылогія. Частына друга. Петро Сагайдачный. X. 1900.

К. Псал. = Псалтирь або книга хвали Божоі. Пере́спів украінський Павла́ Ратая́. [П. Куліша]. Л. 1871.

К. Хм. = Хмельни́щина. Историчнє оповідання П. Куліша. Спб. 1861.

К. ХП. = П. А. Куліш. Хуторна поэзія. Л. 1882.

К. ЦН. = Кулишъ О. П. Драмована трылогія. Царь Налывай. Староруська драма. X. 1900.

К. ЧР. = Чорна рада, хро́ніка 1663 ро́ку. Написавъ П. Куліш. Спб. 1857.

Кв. = Сочиненія Квитки (выписки изъ разныхъ изданій, которыя не были обозначены въ старыхъ карточкахъ).

Кв. П. = Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. Малороссійскія повѣсти, разск. Грицькомъ Основъяненкомъ. Подъ ред. А. А. Потебни. X. 1887. Два тома (На это изданіе сдѣлано лишь нѣкоторое количество ссылокъ).

Kolb. = Pokucie. Obraz etnograficzny, skreslit Oskar Kolberg. I. K. 1882.

Ком. П. = Нова збирка народнихъ малоруськихъ прыказокъ, прысливъивъ, помовокъ, загадокъ и замовлянь. Впорядкувавъ М. Комаровъ. Од. 1890.

Ком. Р. І. = Розмова про небо та землю А. Иванова. З де-якими одмінами и додатками. Переклав на українську мову М. Комаров. К. 1874.

Ком. Р. II. = Розмова про земні сили А. Иванова. З де-якими додатками та одмінами пореклав на українську мову М. Комаров. К. 1875.

Кон. Ар. = Арихметика або щотниця. Для украінськихъ шкілъ. Написавъ О. Конисський. Спб. 1863.

Кост. Ч. = Н. И. Костомаровъ. Черниговка. Быль второй половины ХѴII в. Спб. 1890.

Котл. Ен. = Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ. Х. 1842. Римскія цифры — части, арабскія — страницы.

Котл. Н. П., Котл. МЧ., Котл. Од. = «Наталка Полтавка», «Москаль чарівник», и «Ода до кн. Куракина» Котляревскаго по изданію: «И. П. Котляревскій. Полное собраніе сочиненій на малороссійскомъ языкѣ... подъ редакціей И. С. Левицкаго. К. и Од. 1890.

Коцип. = Пісні, думки і шумки руського народу на Подолі, Волині і Украіні. А. Коціпінський. Перша соття. К. (1862?).

КС. = Кіевская Старина. Ежемѣсячный историческій журналъ. К. Съ 1882 г. (Слова выписаны лишь изъ первыхъ двухъ годовъ журнала и изъ отдѣльныхъ статей послѣдующихъ годовъ).

Кух. = Сочиненія Я. Кухаренка: «Черноморскій побит», «Пластуни», «Вівці і чабани в Черноморії» въ журналѣ «Основа».

Лавр. = Пісні українського люду. Пісні про кохання. Видавъ Д. Лавренко. К. 1864.

Лв. = Львовянинъ. Приручный и господарскій мѣсяцословъ на ро́къ звычайный 1861 (на стр. 96—102 списокъ галицкихъ народныхъ названій растеній).

Левиц. I. = Повісті Ивана Нечуя [І. Левицького]. Том. I. Л. 1872.

Левиц. К. К. = Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і св. Володимир і ёго потомки. I. Левіцький. К. 1876.

Левиц. Кож. = На Кожумякахъ. Мищанська комедія на 5 дій. Друге выправляне выдання. Ивана Левицького. К. 1877.

Левиц. КС. = Повисти Ив. Левицького. Томъ I. Кайдашева симя. Повисть. К. 1887.

Левиц. МБ. = Маруся Богуславка. Оперета на 4 діи. Друге выдання. Ивана Левицького. К. 1887.

Левиц. ПЙО. = Иванъ Левицькый. Повисьти й оповидання. Томъ I. Спб. 1899.

Левиц. Пов. = Повісті Івана Левіцького. К. 1874.

Левиц. Св. = Світогляд украінского народа. Ескіз украінськоі міѳолоґіі. Написав Иван Левіцький. Л. 1876.

Левч. = Опытъ русско-украинскаго словаря. Составилъ Михаилъ Левченко. К. 1874.

Лис. = Збірникъ украінськихъ пісень. Зібравъ й у ноти завівъ М. Лисенко. К. Шесть выпусковъ.

Лукаш. = Малороссійскія и червонорусскія народныя думы и пѣсни. [собранныя И. Лукашевичемъ]. Спб. 1836.

Люб. = Письма Антонія Любичь Могильницкого. (Библіотека «Зорѣ»). Л. 1885.

Макс. (1834). = Украинскія народныя пѣсни, изданныя Михаиломъ Максимовичемъ.Часть первая. М. 1834.

Макс. (1849). = Сборникъ украинскихъ пѣсенъ, издаваемый Михаиломъ Максимовичемъ. Часть первая. К. 1849.

Маркев. = Обычаи, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ. Извлечено изъ нынѣшняго народнаго быта и составлено Николаемъ Маркевичемъ... К. 1860.

МВ. I. = Повістки (народні оповідання) Марка Вовчка. Другимъ виданнямъ... Спб. 1861.

МВ. II. = Народні оповідання Марка Вовчка. Томъ другий. Спб. 1862.

МВ. III. = Оповідання Марка Вовчка. Спб. 1865.

МВ. (О. 1862. I). = «Від себе не втечеш» разсказъ М. Вовчка въ 1-й кн. «Основы» за 1862 г.

МВ. (О. 1862. III). = «Институтка» разсказъ М. Вовчка въ III-й кн. «Основы» за 1862 г.

МВ. (К. С)... = «Чортова пригода», сказка М. Вовчка въ Х-й книгѣ «Кіевской Старины» за 1902 г.

Мет. = Народныя южнорусскія пѣсни. Изданіе Амвросія Метлинскаго. К. 1854.

Мик. = Народні назви предметів дотичачих млина водяного — Якова Миколаєвича. (Зоря, 1893, № 24, стр. 480—481). — Слова изъ сѣверной части Каменецкаго у. въ Галиціи.

Мил. = В. П. Милорадовичъ. Народные обряды и пѣсни Лубенскаго уѣзда, Полтавской губ., записанные въ 1888—1895 г. (Х-й т. «Сборника Харьк. Ист.-фил. О-ва, 1897).

Мил. М. == Народная медицина въ Лубенскомъ уѣздѣ, Полтавской губ. В. П. Милорадовича. Оттискъ изъ журнала «Кіевская Старина». К, 1902.

Мил. Св. = Свадебныя пѣсни въ Лубенскомъ уѣздѣ, Полтавской губ. Собралъ В. М[илорадовичъ]. Изданіе редакціи журнала «Кіевская Старина». К. 1890.

Мир. Пов. = Повія. Романъ въ трехъ частинахъ. I. Мирного. Чч. I и II. (Рада, альманахъ, двѣ части, К. 1883, 1884. — Римскія цифры — части альманаха, арабскія — страницы.

Мир. ХРВ. = Хиба ревуть воли, jaк jacлa повні? Роман з народнього житьтьа П. Мирного та І. Білика. Ж. 1880.

Мкр. Г. = Гарасько, або талан и в неволи. Повисть в стыхах Мих. Макаровського. («Южный Русскій Зборникъ», изданіе А. Метлинскаго, X. 1848).

Мкр. Н. = Наталя або дви доли разомъ. Поэма Мих. Макаровського. (Ю. Р. Зборникъ, изд. А. Метлинскаго, X. 1848).

Млак. = Данило Млака (Ізидор Воробкевич). Над Прутом. Збірник поезий. Л. 1901.

Мл. л. сб. = Малорусскій литературный сборникъ. Издалъ Д. Мордовцевъ. Саратовъ. 1859.

Мнж. = Сказки, пословицы и т. п., записанныя въ Екатеринославской и Харьковской губ. И. И. Манжурою. (Второй выпускъ II тома «Сборника Харьков. Ист.-фил. О-ва). Харьк. 1890.

Мог. = Думки и пѣсни та шче де-шчо Амвросія Могилы. X. 1839.

Морд. К. = Даныло Мордовець. Козакы и море. Поема. Спб. 1897.

Морд. Оп. = Д. Л. Мордовець. Оповидання. Спб. 1885.

Морд. П. = За крашанку-писанка П. Ол. Кулішеві. Написавъ Данило Сліпченко Мордовець. Спб. 1882.

Морд. Пл. = Палій, воскресытель правобережной Украины. Историчне оповидання. Напысавъ Даныло Мордовець. Спб. 1902.

МУЕ. = Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові. Материяли до украінсько-руської етнольогії. Видання етноґрафичної коммісиї за редакциєю Хв. Вовка. Л. 1899, 1900. т. т. І и ІІІ (иные томы см. Шух). Мѣста записей: т. I, стр. 33—52 — Добруджа, 53—67 — Черниговщина, 68—78 — Галиція, 79—95 — Черниговщина, 96—110 — Галиція, 111—156 — Гадяцкій у., 157—168 — записи Максимовича. Т. III, стр. 12—26 — Галиція, 27—32 — Каменец. у. въ Галиціи, 33—60 — Старомиській у. въ Галиціи, 70—173 — Черниговщина.

Ном. = Украінські приказки, прислівъя и таке инше. Збірники О. В. Марковича и других. Спорудив М. Номис. Спб. 1864.

О. = Основа, южнорусскій литературно-ученый вѣстникъ. Спб. 1861—1862.

Ogon. = Studien auf dem Gebiete der Ruthenischen Sprache von Dr. Emil Ogonowski.Lemb. 1880.

Оп., Опат. = Оповідання з святого писання. Зложив свящ. Ст. Опатович. Вип. перший... Друге вид. К. 1875.

Павл. = Грамматика малороссійскаго нарѣчія... Сочин. Ал. Павловскій. Спб.1818.

Pauli. = Pieśni ludu ruskiego w Galicyi zebrat Pauli Ign Zegota. Л. 1839,1840. Два тома.

Поп. = Черноморскіе козаки въ ихъ гражданскомъ и военномъ быту... [Ив. Попки]. Спб. 1858.

Пот. = А. А. Потебня. К исторіи звуков русскаго языка. Варш. 1876—1883. 4 вып.

Пр., Правда. = Правда. Письмо наукове и литературне. Л. 1867, 1868.

Р. Дн. = Русалка Днѣстровая. Будимъ, 1837.

Рк. Макс. = Рукопись Максимовича — записи народныхъ пѣсенъ.

Рк. Левиц. = Рукопись Левицкаго — записи народныхъ словъ, разсказовъ и пр., сделанныя И. С. Левицкимъ въ Кіевской губ.

Рудан. = Твори Степана Руданського. Том. I. Видання М. Комара. Л. 1895.

Рудч. Ск. = Народныя южнорусскія сказки. Издалъ И. Рудченко. 2 вып. К. 1869—1870.

Рудч. Чп. = Чумацкія народныя пѣсни. И. Я. Рудченка. К. 1874.

Св. Л. = Анатоль Свыдныцькый. Люборацьки. Семейна хроника. К. 1901.

Св. П. = Святе письмо або вся Библія старого и нового завіту. Русько-украінською мовою переложена. Л. 1869. — Переводъ П. Кулиша. Здѣсь не вся Библія, а только первыхъ пять книгъ.

Сим. = Разсказы М. Т. Симонова. (Номиса). Изданіе «Кіевской Старины». К. 1900.

Слов. Д. Эварн. = Слова изъ рукописнаго собранія. Д. И. Эварницкаго.

Сніп. = Снjпъ, украинській новорочникъ. Зкрутивъ Александръ Корсунъ. Рjкъ первій. X. 1841.

Стор. = Украінські оповідання Олекси Стороженка. Спб. 1863. 2 тома.

Стор. МПр. = Марко Проклятий. Поэма на малороссійскомъ языкѣ изъ преданій и повѣрій запорожской старины. А. П. Стороженка. Од. 1879.

СХО. = Сборникъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества. Харьк. Съ 1891 г., начиная съ т. ІІІ-го. (Иные томы см. Мил., Мнж).

Федьк. I, II, III. = Поэзіи Іосифа Федьковича. Часть первая. Л. 1862. Поезиі Юрия Городенчука Федьковича. Випуск другий. Коломия. 1867. То-же, вып. ІІІ-й.

Федьк. Пов. = Повісті Осипа Федьковича. З переднім словом про галицько-руське письменство Мих. Драгоманова. К. 1876.

Фр. (Желех). = Слова, записанныя отъ народа г. Ив. Франкомъ и помѣщенныя въ словарѣ Желеховскаго.

Фр. Пр. = Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. Вип. 1 (А — Відати) [т. Х-й «етноґрафічн. збірника» Наук т-ва ім. Шевченка]. Л. 1901.

Хата. = Хата. 1860. Издавъ П. А. Куліш. Спб.

ХС. = Харьковскій сборникъ. Литературно-научное приложеніе къ «Харьковскому Календарю» Вып. I—VII. Харьк. 1887—1893.

Чг. = Малорусскія бытовыя пѣсни. Очерки изъ жизни провинціальнаго захолустья. Павла Чугуевца. X. 1889.

Чр. = Пѣсни изъ черниговской губ., напечатанныя въ книжкѣ: «Черниговская памятка. Карманная справочная книжка на 1896/7 годъ.» Черн. 1896.

Чуб. = Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край, снаряженной И. Р. Географическимъ Обществомъ. Юго-западный отдѣлъ. «Матеріалы и изслѣдованія, собранные д. чл. П. П. Чубинскимъ.» Спб. 1872—1878. Семь томовъ.

Шевч. = Кобзарь Тараса Шевченка. (Типомъ четвертимъ). Коштомъ Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1867.

Шевч. II. = Т. Г. Шевченко. Кобзарь з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микѣшина. У Празі, 1876.

Шейк. = Опытъ южнорусскаго словаря. Трудъ К. Шейковскаго. Въ четырехъ томахъ. Томъ первый: А—З. Выпускъ первый. А—Б. К. 1861.

Шейк. = Опыт южно-русскаго словаря. Труд К. В. Шейковскаго. Том V. Т—Ю. Выпуск 1 и 2-й. Т—X. Москва, 1884—1886.

Шух. = Гуцульщина. Написав Проф. Володимир Шухевич. 2 части. Л. 1899, 1901 [Томы II и IV «Матеріялів до укр.-р. етнольоґії» Наук. т-ва ім Шевч.].

Щог. В. = Я. Щоголевъ. Ворскло. Лірна поэзія. X. 1883.

Щог. Сл. = Я. Щоголевъ. Слобожанщина. Лирна поэзія. X. 1898.

 

Збі́рничок, -чка, м. Ум. отъ збі́рник.
Копивка, -ки, ж. = копилиця. Вх. Лем. 426.
Пашина, -ни, ж. = пахва. Я шапку під пашину. Грин. III. 653.
Писк, -ку, м. 1) Пискъ. Ні писку, ні виску. 2) = писок 1. З свинячим писком та в пшенишне тісто. Ном. № 1036. Як шарнула хруща в писк, аж роскинув крила. Чуб. V. 1144.
Пільх, -ха, м. зоол. Arvicola, полевая мышь. Вх. Пч. II. 5.
Повгодовувати, -вую, -єш, гл. Откормить (многихъ).
Пригнути Cм. пригинати.
Псярня, -ні, ж. = псюрня. От доведеться піти світ за очі через ту псярню. Рудч. Ск. І. 122.
Різкий, -а, -е. 1) Острый, хорошо рѣжущій. Як різка коса, то десятину за день викосе. Мирг. у. Слов. Д. Эварн. 2) Рѣзкій, пронзительный. Ну та й вітер оке різкий, мов ножем ріже. Канев. у. 3) Жесткій. Найди віхтик різкий, щоб можна було добре витерти. Черк. у. Цим піском не помантачиш коси, бо не різкий. Канев. у.
Челядний, -а, -е. Слугамъ принадлежащій, свойственный. Желех. челядна хижа. Кухня. Вх. Уг. 274.